Sammanställning av hemtjänsten i Grödinge från brukares/vårdtagarens horisont med personlig tolkning av Botkyrka Kommuns Värdighetsgarantier:

(Poängen är satt för utförande 0 – 10 efter våra upplevelserupplevelser)

Blå textmassa gäller jan. 2015

 

17  Garantier i Botkyrka. Gällande från 1 januari 2014 som beskriver konkret hur äldreomsorgen skall arbeta för att värna: din rätt till privatliv och kroppslig integritet

  • ditt självbestämmande
  • din delaktighet och att insatserna är anpassade efter dig
  • att du får insatser av god kvalitet
  • att du far ett gott bemötande
  • att du kan känna trygghet
  • att du kan uppleva meningsfullhet 

Anmälan om garantierna inte uppfylls.

-  Bra att denna möjlighet har kommit på pränt tycker Vi brukare!

Rätt till privatliv och kroppslig integritet

Garanti: Vi respekterar din privata sfär:

 Vi ringer/knackar på din dörr innan vi går in.

10 av 10 gör detta. - 9 av 10 gör detta

Vi nämner dig vid namn och presenterar oss.

- 8 av 10 gör detta - i dag 9 av 10

sämst är nattpatrullen. idag 10 av 10

Vi tar av oss ytterkläder och skor, alternativt sätter på skoskydd i hallen (hemtjänsten).

- Dagpatrullen 10 av 10. - idag 10 av 10

- Kvällspatrullen 9 av 10 gör detta.-idag 10 av 10

- Nattpatrullen 8 av 10 gör detta. - idag 10 av 10

Vi respekterar vanor, möbler, post, telefonsamtal, utseende, klädsel eller annat som hör till din privata sfär.

0 av 10 gör detta. -idag 8 av 10 respektterar detta.

Vi flyttar inte möbler eller rör dina personliga saker om du inte själv vill

10 av 10 gör detta - idag respekterar 8 av 10

Vi frågar eller berättar innan vi öppnar dina skåp eller garderober

-  3 av 10 gör detta.-  3 av 10 samma idag. Vår privata åsikt är att de får göra detta för att utföra sitt jobb.

Vi ger dig möjlighet att vara ostörd vid samtal och besök,

-  0 av 10 gör detta. -idag 3 av 10

 Vi använder inte privata mobiler när vi är hos dig.

- 5 av 10 av personalen använder mobiltelefon. Detta är ett stress moment, alla utom natten an vänder telefon. Viss personal kan ha 4 samtal på 8 minuter och samtidigt hantera toa besök med Inge-Maj. -Idag har denna siffra sjunkit till 3 av 10 använder telefon fortfarande ingen på natten.

Vi pratar inte över huvudet på dig eller med varandra som personal utan att du är med i samtalet.

9 av 10 gör detta.-idag har det efter ett bråk om att tala ett utlänskt sptåk mellan två herrar upphört så det är 10 av 10.

 Garanti: Vi respekterar din kroppsliga integritet

 Vi frågar dig eller läser av ditt kroppsspråk och kommer överens med dig om hur du vill ha det vid den kroppsliga omvårdnaden eller annan fysisk kontakt.

7 av 10 gör detta. Det blir fel många gånger i ren välmening. Sjukdomsbilden min är med smärtor därför blir det problem för just mig. Hustrun har Parkinson sedan tjugo år tillbaka är beroende av samma rörelsemönster vid varje besök.

I dag 8 av 10 som tänker...

Vi drar för gardiner/persienner/duschdraperi och skyler dig innan den kroppsliga omvårdnaden påbörjas förr att du inte du ska känna dig obekväm och utlämnad.

9 av 10 gör detta, har blivit bättre senare tid - sämmre igen 3 av 10 bryr sig.

Vi ger dig möjligheten att vara ostörd vid t.ex. dusch och toalettbesök och knackar på dörren innan vi går in för att hjälpa dig.

10 av 10 gör detta. -idag 4 av 10 gör detta .

Vi stänger din dörr när vi utför den kroppsliga omvårdnaden.

- 7 av 10 gör detta - lika 7 av 10 

 Garanti: Du får möjlighet att själv bestämma hur, när och av vem du får hjälp och ditt stöd:

 Vi ger dig möjlighet att byta kontstaktman eller annan personal om du anser att det inte fungerar

0 av 10 har inte fungerat hos oss! - fungerar inte de finns inga att välja på. Efter möte den 19jan 5 av 10.

Din genomförandeplan följs upp och revideras tillsammans med dig var 6:e månad eller tidigare vid förändrade behov och önskemål.

2 av 10 varav den första fungerade i två veckor under 2013. - Fungerar från och till ett antal möten (4 st med ledningen Grödinge) Natten numer perfect kvällen också 10 dagen är problem just idag 5 av 10.

Vi frågar alltid hur du vill ha din dag, och är lyhörda och flexibla utifrån din dagsform och genomförandeplan. 

- 5 av 10 beror på helt av vilken personal som kommer. - samma idag

 Vi ger dig stöd att bestämma själv genom att visa och ge dig olika valmöjligheter.

0 av 10 har inte fungerat 2011-2012-2013-2014 hos oss.fungera fortfarande inte 0- av 10. Efter möte den 19 jan. 10 av 10.

Om du inte själv kan förmedla hur du vill ha det, tar vi hjälp av dina närstående och levnadsberättelsen. Vi pratar bara med dina närstående om du själv vill det.

- 0 av 10 har inte fungerat alls. fortfarande  10 av 10

Vi tar reda på orsakerna till nedstämdhet genom att samtala med dig eller genom att läsa av dina signaler och ditt kroppsspråk.

- 6 av 10 gör detta. idag frågan ställs men tyvärr 4 av 10

Du bestämmer själv när du vill gå och lägga dig.

-  9 av 10 Våra önskemål kan försvinna ibland i stressen. Har blivit bättre under senare del av mars månad. idag 10 av 10

Du bestämmer var, när och med vem du vill äta dina måltider.

10 av 10 gör detta gäller inte oss

Vi visar respekt och tar hänsyn till dina önskemål utifrån olika högtider, religion och matkultur.

-  10 av 10 gör detta  Tyvärr så missades en 75 årsdag

Du bestämmer själv om du vill delta i gemensamma aktiviteter.

 0 av 10 gör detta. En luddig mening för oss.tolkar detta som ej gäller oss

Du bestämmer om du vill bli väckt på natten för toalettbesök/byte av inkontinensskydd.

-  0 av 10 har aldrig varit på tal utan styrs helt av nattpatrullen. idag samma efter detta antecknades så har besked kommit om att de skall göra efter önskemål. 10 jan =10 av 10

Vi anpassar rutiner och scheman så du har möjlighet till toalettbesök dygnet runt.

- 7 av 10. - nattpatrullen 0 av 10. Nattpatrullen har blivit mindre i personal i gruppen som besöker oss, det fungerar bra idag. 10 av 10

Garanti: Du får möjlighet att bestämma om kvinnlig eller manlig personal får hjälpa dig med personlig hygien:

Vi respekterar om du vill ha manlig eller kvinnlig personal som hjälper dig med personlig hygien. Dina önskemål dokumenteras när vi upprättar och reviderar din genomförandeplan.

Dagpatrull 10 av 10. idag  10 av 10

- Kvällspatrull 8 av 10. idag 10 av 10

Natt 6 av 10. idag 10 av 10 

Hustrun är emot att få manlig assistans när det gäller all hantering under denna rubrik. Natten är ju dubbelbemannad och i de flesta fall två kvinnor eller en av varje, men lika ofta är det två herrar som kommer nattetid och det känns inte bra för henne. Det finns tillfällen då hon har låst in sig på toaletten och vägrat ta emot hjälp. För mig Bengt-Olof så är det under och efter duschningen som en del av de timanställda inte har platsat, om jag så försiktigt uttrycker mig. Där av försöker jag göra detta moment själv, men som inte blir till fullo utfört med de delar av kroppen jag inte själv kan nå på grund av min sjukdom. Nacke, huvud och bakdel av överkroppen. Som resulterar i kvisslor och torr hud. Eksemen frodas.  

Delaktighet och individuellt anpassade insatser

Garanti: Du får möjlighet att fortsätta ditt eget liv och behålla dina vanor och struktur på dagen:

 Vi respekterar och accepterar olikheter utifrån t.ex. religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller språk och individanpassar beslut och insatser utifrån detta. 

- 10 av 10 gör detta. idag 10 av 10

Vi ser till att det finns aktiviteter där du kan umgås med andra som talar samma språk som du. Aktiviteterna tar vi fram i samråd med dig och andra äldre inom omsorgen.

0 av 10 har aldrig hört talas om detta då det inte finns tid. idag samma 0 av 10

Vi ser över personalbemanningen för att kunna vara flexibla och tillgodose dina behov utifrån dagsform och önskemål.

0 av 10 gör detta, är bättre sedan halva mars månad 5 av 10 men inte bra nog. -idag 6 av 10

Vi håller oss informerade om dina vanor och intressen genom att lyssna och visa ett genuint intresse för dig som person. Levnadsberättelsen och anhörigkontakter är naturliga källor för att få information, efter att vi fått ditt samtycke.

- 8 av 10 gör detta.-idag 7 av 10 en extra personal hånar Jaja jag vet jag är betende lärd så jag vet allt jag.

Vi bidrar till att stärka din självkänsla genom att tro på din egen förmåga.

-   5 av 10 gör detta. När skall personalen få tid till detta? En del  av personalen vet inte vad detta betyder varken i ord eller handling… Tyvärr samma idag 5 av 10

Garanti: Du får möjlighet att vara delaktig i vårdplanering, biståndshandläggarens utredning, upprättande av genomförandeplan och uppföljning:

 Vi ser till att dina egna ord framgår när vi kartlägger dina behov och önskemål

- 8 av 10 gör detta i samband med biståndshandläggaren, det har varit tillfällen då beviljade insatser ramlat bort vid handläggandet av planerings/personal/avdelningen. Uttryck som ”så gör inte vi i Grödinge” förekom ofta vid påpekande från vår sida. 

När vi upprättar genomförandeplanen pratar vi med dig om hur just du vill ha det, så att vi kan anpassa insatserna efter dig. Om du inte själv kan förmedla det, tar vi hjälp av dina närstående eller företrädare om du har samtyckt till det.

- 5 av 10 gör detta, under två och ett halvt år har det bara upprättas två gånger, senast nu i mars -14

Fortfarande idag efter sju möten så är det bara natten som fungerar

Din kontaktman säkerställer att du får de insatser du fått beslut om.

-  5 av 10 gör detta, bättre sedan slutet av mars -14 - idag Ja men det ligger på planerarna det finns ingen personal 

Garanti (hemtjänsten): Du har möjlighet att byta en beviljad insats som tar lika lång tid:

Vi är flexibla när vi utför och planerar besök hos dig, så att du kan byta en insats mot en annan om dessa är inom samma tidsram.

Detta har tillkommit  efterhand, tidigare så var svaret att det har vi inte tid till sådant 

Insatser av god kvalitet

Garanti: Dina önskemål och behov är vägledande för vårt arbete, och alla beslut och insatser utgår från vad du behöver och vill ha stöd och hjälp med:

Din kontaktman planerar in ett samtal med dig minst var tredje månad eller oftare vid behov, så att ni kan följa upp att du får det stöd du behöver.

-  5 av 10 sätts på detta, då det förekommit samtal med chefen för hemtjänsten syd och biståndshandläggaren. Möten har då gällt uppstyrning av insatserna dels nya men även tidigare beslut som ramlat bort.

Tyvärr inte blivit mycket bättre 7 av 10

Om ditt behov av stöd förändras hjälper vi dig att berätta det för din biståndshandläggare.

- 10 av 10 har fungerat bra under senare del av 2013 och början av 2014

Vi rapporterar alltid om vi ser eller misstänker att du fårar illa. Alla missförhållanden och risker rapporterar vi enligt Lex Sarah och Lex Maria för att säkerställa god kvalité

- 5 av 10 Hur detta fungerar? Nu kan inte Vi kontrollera om det skrivs avvikelserapporter om inträffade incidenter, som har varit ett flertal under åren. Tänker närmast på fall/tapp av patient/brukare i trappa, säng och soffa.

Vi ger dig stöd att lämna synpunkter. Om du inte är nöjd, åtgärdar vi det direkt eller hjälper dig att lyfta frågan till ansvarig person.

- 4 av 10. Upplevelsen av detta är närmast att fåtalet av personalen har mod att framföra sina åsikter till överordnade mellanchefer och planerare…

Gott bemötande

Garanti: Vi bemöter dig med respekt och som unik person:

Vi ger dig uppmärksamhet genom att hälsa, benämna dig med namn och ha ögonkontakt.

- 8 av 10. Ett antal av dag personalen ser bort och har svårt att komma till oss. Vi upplever ”måste jag komma hit till Er” oj vad jobbigt, ofta blir det då. – jag har larm och måste vidare. idag 10 av 10

-5 av 10 Kvällspersonal. Vi blir rädda för vissa personers hårdhet, tuffhet och okunnighet. Stress som gör oss osäkra i vårt beteende i de rådande sammanhanget med och mot personalen. idag 8 av 10 

-9 av 10 Nattpersonal. Det är bara en av alla de som kommer som tyvärr är stressad Vi har det för varmt för trångt för mörkt för långt från ytterdörr till sängen osv. Uppfinningens moder med andra ord. Den övriga personalen har vi fått bra kontakt med. Det har också ändras under senare delen av mars månad -14.  Av detta mår Vi inte bra.

Idag 10 av 10

Vi visar att du är viktig genom att vara närvarande, lyssna och ta oss tid.

-8 av 10 upplevs som = se ovan -idag bättre men vid vissa tillfällen är personalen stressad på grund av personalbrist senaste veckorna 5 av 10

Vi visar intresse, empati och förståelse för din livssituation

- 3 av 10. Tyvärr så ha personalen inte riktigt förstått lednings mål i detta. Lika väl som man behöver samtal kanske man också vill sitta själv i sin rullstol och tänka över sin situation eller vara i andra tankar. Kanske att man kan lämna allt runt i kring sig, för att sin anhörig får hjälp av personalen - idag 9 av 10

Vi lyssnar och tar oss tid att stödja dig när du är nedstämd eller orolig  

-5 av 10. Samma som under föregående punkt. idag 9 av 10

Vi tar oss tid för enskilt samtal med dig när behov finns och väljer tillfälle och plats där det är ostört.

-2 av 10. Då personal omsättningen har och även nu är relativt stor, ett 30 tal olika bara under mars månad är det svårt att få den kontakten att man öppnar sig för just den personen, har på dag sidan blivit bättre men långt ifrån bra.

-(personalomsättningen styrks med namnteckningarna i medicinlistorna) + de antal som inte sköter den delen är dock inte med). Namnen på signerringslistorna har blivit mindre till antal, sedan dec månad äår vi nere idag personal 6 olika personer vilket aär samma väl kända för oss

Känsla av trygghet

Garanti: Vi arbetar för att du skall känna dig trygg.

Du får en personlig kontaktman senast två veckor efter att du fått beslut om stöd                                                                                                                                                                                                            

- 2 av 10. Har under två och ett halvt år fungerat i tre veckor. Nu i slutet av månad tre 2014 har det hos oss hamnat ett förslag till genomförandeplan.Jag har personligen missat att Vi har fått ny kontaktman. Jag har fått information om att den tidigare kontakten slutat sin tjänst.  -detta fungerar  men tyvärr har vi fått stöld av guld. Så det är svårt att känna trygghet.

All personal bär namnbricka.

- 10 av 10. Dag och kväll gör detta.-de som går här nu är kända

-  4 av 10 av natten gör detta.de som går här nu är kända

Personalen inom hemtjänsten kan visa legitimation på att de arbetar inom äldreomsorgen.

- 10 av 10. Har inte haft behov av detta. Då tidpunkt och nyckel varit deras legitimation.

Alla nyanställda har adekvat utbildning.

- 7 av 10. Har kanske detta. Det är svårt att upptäcka detta hos den övervägande delen. I nuläget är det tre personer dagtid som får fullt. Några kanske 75 % har detta. En trots utbildning har en del valt fel arbete. Kvällen ja, utbildningen men ger det 50 % trygghet. De finns de med annan praktisk erfarenhet som både utför och ger trygghet på ett för oss lämpligt sätt. Kanske validering kan vara något för de som inte har utbildning. Ingen ändring

Nyanställd personal får introduktion och presenteras för dig.

- 9 av 10. Det har vid ett par tillfällen kommit personal ställt sig innanför ytterdörren - Vad skall jag hjälpa Er med då? Under senare tid blir det en tia. ”Planeringsmissarna” har minskat. Ingen ändring

Vi utför insatserna på samma sätt hos dig utifrån dina önskemål. Oavsett vilken personal som kommer. Arbetssättet beskrivs i din genomförandeplan

- 7 av 10. Tanken är god. Men verkligheten är inte sådan. Det är stor variation på detta.Ingen ändring

Vi planerar vårt arbete så att du ska få din hjälp av personal som du känner igen.

- 5 av 10. i dag 10 av 10

Då vi har ett trettiotal olika personer som vandrar här hos oss i nu läget och under en tidigare tidsperiod 58 st. från första juli till den 22 sept. plus ett antal nattpersonal som har fått ett nummer då de är hemliga för oss.  Av detta har man svårt att få ett100 % förtroende för just hemtjänsten i Grödinge/Botkyrka.

Vi informerar om förändringar, t.ex. om när, hur och av vem du ska få ditt stöd.

- 0 av 10 har aldrig hänt Ingen ändring

Vi håller överenskomna tider och meddelar dig om vi kommer ner än 30 min för sent eller för tidigt.

0 av 10. Har aldrig inträffat hos oss. De kommer när de kommer numera har det bättrat sig men det är bara en av personalen som gör detta. Hoppas att det kan smitta av sig.

 Garanti: Vi arbetar för att du som har trygghetslarm eller tillsynsbesök ska känna dig trygg.

 Vi svarar på larm omgående .Ingen ändring

-10 av 10 insatsen behöver inte kommenteras, fungerar utmärkt Ingen ändring

  Hemtjänsten åtgärdar larm inom 30 minuter.

-10 av 10 när det gäller dag och kväll personal Ingen ändring

- 8 av 10 när det gäller nattpersonalen. Ingen ändring

Det har inträffat vid ett par tillfällen att vi larmat två gånger utan personal kommit. Väntetid vid ett tillfälle tre timmar när det ramlat in i ordinarie besök. 

Garanti: Vi ger dig möjlighet att uppleva skillnad mellan vardag och helg.

 Vi dukar festligare med duk och servetter på helger.

- 10 av 10 gör detta vilket känns bra Ingen ändring

  Vi hjälper dig som vill klä upp dig på helger.

-  10 av 10 gör detta Ingen ändring

   Vi uppmärksammar bemärkelsedagar, storhelger och traditioner.

-  10 av 10 gör detta  tyvärr miss 0 av10

Vi stödjer och stimulerar till social samvaro om du själv vill.

-  10 av 10 gör detta Ingen ändring

Vi har storhelgsmenyer som följer svenska och finska traditioner.

  10 av 10 gör detta Ingen ändring

Upplevelse av meningsfullhet

Garanti: Vi ger dig stöd att uppleva att du har ett värde och finns i sociala sammanhang.

 Vi hjälper till med rakning, nagelvård, smink, frisyr mm, och ser till att glasögon är rena och att batterierna fungerar i hörapparaten.

-  2 av 10 gör detta, detta har dock utvecklats inom dagpersonalen. Ingen ändring

Vi tar hjälp av din levnadsberättelse för att få veta vad du tycker är viktigt att ta hänsyn till utifrån din personliga livsstil.

- 8 av 10 gör detta, all personal förstår inte innebörden av detta på grund av tidsbrist kanske. Ingen ändring

Garanti: Vi ger dig stöd att ha ett vårdat och värdigt yttre.

 Vi hjälper dig som vill klä upp dig på helger.

- 10 av 10 gör detta vilket känns bra Ingen ändring

Vi uppmärksammar bemärkelsedagar, storhelger och traditioner.

- 10 av 10 gör detta vilket känns och är bra Tyvärr miss 0 av 10

Vi stödjer och stimulerar till social samvaro om du själv vill.

-  8 av 10 gör detta, känns inte så bra av delar av personalen, se tidigare kommentarer. Ingen ändring

 Vi har storhelgsmenyer som följer svenska och finska traditioner.

- 10 av 10 i detta tänker vi på matleveranserna från ”VAR SÅ GOD”. Vilket är en bra och en god kvalité med möjlighet att välja olika maträtter, en fördel för oss som kommer från de i övertexten nämnda traditioner. Personalen som levererar dessa matpaket har ett 100 % uppträdande och kontinuitet.

Garanti: Du får möjlighet till utevistelse och fysik aktivitet.

 Vi stödjer dig att ta upp dina behov och önskemål om utevistelser Och fysisk aktiviteter med din biståndshandläggare (hemtjänsten).

- 0 av 10. Bra tänkt men verkligheten är dock annorlunda. Hustrun är beviljad utevistelse två gånger i veckan sedan två år tillbaka. Hon sitter även i rullstol och för att vara ute har hon även fått bruka en elrullstol som personalen varit erbjuden av arbetsterapeut från Reagera Skärholmen vid tre olika tillfällen att gå igenom handhavandet av denna. Då hemtjänst- personalen inte ansett sig ha utbildning på denna. Tid var bokad med chefen Tumba syd men tyvärr kom ingen på dessa tider. Vid förfrågan om orsak så blev svaret att det inte fanns tid ingen personal till detta. Vid några tillfällen har det under åren kommit en manlig personal som har ansett sig att utföra beslutet på följande sätt. En timme skulle vara avsatt för utevistelse. Resan Tumba samaritvägen (kontoret/lokalen) Backsvalevägen 15 -18 minuter, påklädning av ytterkläder 6 -7 minuter utevistelse 7 minuter avklädning ytterkläder 6 -7 minuter återresa 15 – 18 minuter. Kan det vara möjligt att se över detta? Fortsättning var att i ett flertal av dessa så kallade manövrar åkte inte personalen tillbaka till Tumba utan ner till sandlådelocket i Vårsta centrum för att röka och samtala med övrig personal. Detta intygas av mig och flera av boende på Backsvalevägen och Vårsta Centrum. Utevistelsen skedde i vanlig rullstol. Av nuvarande personal gäller dock sista stycket i garantin där det står gäller vård och omsorgboende. Ingen ändring

Du får påverka när och vilka fysiska aktiviteter och utevistelser du vill ha.

-  O av 10 se ovan Ingen ändring

 

Garanti: Vi ger dig stöd att uppleva att du har ett värde och finns i ett socialt sammanhang

 

Vi tar hänsyn till dina intressen, ditt sociala umgänge och din kultur/religion för att se vad du vill göra i din vardag.

10 av 10 gör detta Ingen ändring

Vi ser din levnadsberättelse som en viktig källa för att få kunskap om dina intressen och sociala sammanhang.

-  10 av 10 gör detta Ingen ändring

Vi samtalar med dig för att hjälpa dig att bevara dina minnen.

9 av 10 gör detta

Vi uppmuntrar dig att besöka kyrkan, moskén eller andra sammankomster om du så önskar.

Har inte varit aktuellt  Ingen ändring

Kommentar till detta.

Poängen är satt för utförande 0 – 10 efter våra upplevelser

Poängen blev 554 av 800 möjliga =68% Jag återkommer skall kolla ut poängen 

Hos oss är det av vikt att personalantalet blir så minimalt som möjligt då vi har ”Parkinsons super 3 plus” och plus ”Crohons med kolit” och en okänd muskel sjukdom som utlöser kramper vid stress i så kallad SKOV som inträder var sjätte vecka…